dnes je 18.4.2024

Input:

Závodní stravování od 1. 1. 2024

21.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 21 minut

Závodní stravování od 1. 1. 2024

Ing. Jan Ambrož

Novela zákona o daních z příjmů razantním způsobem změnila daňová pravidla poskytování nejčastějšího benefitu, kterým je bezesporu zajištění stravování zaměstnanců. Proto se podrobně věnujeme daňovému posouzení jeho zabezpečení z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Právní úprava

Zásadní jsou pravidla platná pro závislou činnost, tj. § 6 ZDP, zákona o daních z příjmů: co je dílčím základem daně, vyloučení z předmětu daně v odstavci sedmém a osvobození od daně v odstavci devátém.

Pro testování daňových nákladů je nejdůležitější § 24 odst. 2 písm. j), ale i další ustanovení, na která se odvoláváme včetně některých uvedených v § 25.

Významnou roli má také obecná norma zákoník práce (dále "ZP“), který byl též novelizován.

Finanční správa

Aktuálním novinkám je věnován velmi rozsáhlý text nazvaný Metodická informace ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024 ("Informace GFŘ"), na který se průběžně odkazujeme. V úvodu této Informace GFŘ se uvádí, že se předpokládá její aktualizace jako reakce na diskuse, které určitě nastanou – a na některé "dílčí problémy" upozorňujeme v našem textu.

V několika případech reagujeme na publikované názory vedení finanční správy z Pokynu D-59. Musíme však zdůraznit, že v něm nenalezneme žádný komentář k aktuálním novinkám, neboť nabyl účinnosti 1. 1. 2023.

Dalším cenným zdrojem je Spojená verze novely zákona o daních z příjmů v rámci zákona č. 349/2023 Sb., tzv. konsolidačního balíčku s vyznačením změn, neboť jich bylo skutečně mnoho ("Konsolidační balíček").

Pod zkratkou KOOV KDP se skrývají zápisy z Koordinačních výborů Komory daňových poradců z jednání se zástupci správy daní, na nichž jsou diskutována vybraná daňová témata, některé náměty jsme také využili.

Výklad

Text jsme rozdělili do tří kapitol:

  • první si vysvětlíme obecné podmínky pro poskytování závodního stravování a jak je posuzováno pro daň z příjmů z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele.

  • Druhá část je věnována účetnictví a evidenci, dani z přidané hodnoty.

  • Doplňující komentář naleznete ve třetí kapitole, týká se určení okamžiku poskytnutí stravování a jeho ocenění. Výklad si doplníme o problematiku občerstvení na pracovišti.

2023/2024

Zdůrazňujeme novinky, které s sebou přinesla novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. ledna 2024. Na základě přechodných ustanovení je aplikace změn jasná, rozhodný je okamžik poskytnutí benefitu, resp. původní znění ZDP se použije v principu pouze na ty výhody, u nichž je "den D" před 1. lednem letošního roku.

1. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ

V úvodu musíme zdůraznit, že v textu používáme běžně zavedený pojem "závodní stravování", i když se v zákoně o daních z příjmů hovoří o "stravování". Rozebereme si obecná pravidla (1.1), posouzení daňové u zaměstnanců (1.2) a zaměstnavatelů (1.3). Na závěr této kapitoly jsme zařadili krátký komentář k porovnání nových daňových pravidel s předchozími (1.4).

Ideální je, aby jakákoliv zaměstnanecká výhoda byla na straně zaměstnance vyloučena z předmětu daně nebo byla od této daně osvobozena – a současně se jednalo u zaměstnavatele o výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů ("daňový náklad").

1.1 Zákoník práce a formy závodního stravování

Poskytování závodního stravování je všeobecně vnímáno jako splnění základní povinnosti každého zaměstnavatele, tj. naplnění práv zaměstnancům. Rozumí se tím také na straně zaměstnavatele vynakládání mnohdy značných finančních prostředků.

Právo zaměstnance?

Na tuto otázku nalezneme odpověď v zákoníku práce, a to v § 236 odst. 1 ZP:

  • "Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování; tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.“

Povinností zaměstnavatele je "závodní stravování" umožnit, nikoli zajistit! Jak přesně uvádí Informace GFŘ, jedná se o "...fakultativní plnění vyplývající z jeho vlastního rozhodnutí...". Nicméně je běžným standardem, že zaměstnavatel pro zaměstnance tuto službu sám zajistí, zprostředkuje anebo na stravování zaměstnanců přispívá.

Směrnice

Musíme si ovšem doplnit výklad k dalším odstavcům § 236 zákoníku práce. Výše uvedený odstavec první platí, pokud:

  • "Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu...", to znamená, že musí být jednoznačně k dispozici právní norma, se kterou jsou všichni zaměstnanci seznámeni.

  • "...mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem ...", konkrétní realizace je v praxi závislá na možnostech zaměstnavatele.

Podle zákoníku práce lze nabídnout cenově zvýhodněné stravování a) bývalým zaměstnancům zaměstnavatele, kteří u něj pracovali do odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, b) zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené, c) zaměstnancům po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti.

Financování zaměstnavatelem

Je skutečně pouze na zaměstnavateli, v jaké míře bude závodní stravování financovat. Podmínky se upraví ve směrnici. Věnujeme se podnikatelským subjektům, u organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací se postupuje podle příslušných vyhlášek.

Zaměstnanec

V článku se zabýváme daňovými aspekty poskytování závodního stravování. Nutné je doplnění, že pro účely daně z příjmů jsou zaměstnanci definování v § 6 odst. 2 ZDP. Jde o fyzické osoby v pracovně-právních vztazích, mají příjmy ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

Dohody

Nárok na závodní stravování proto vzniká též u dohod o provedení práce a o pracovní činnosti, jestliže jsou zaměstnavatelem určeny směny v souladu se zákoníkem práce.

Příklad 1.1

Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem dva pracovněprávní vztahy, a to standardní pracovní smlouvu a též dohodu o práci konané mimo pracovní poměr. Při splnění zákonných podmínek je teoretický nárok na závodní stravování za každou směnu.

Formy závodního stravování

Je plně v kompetenci zaměstnavatele, aby si zvolil způsob zajištění závodního stravování. Může probíhat v jeho vlastním zařízení (zpravidla jídelna s kuchyní, nebo jen výdejna), pronajatém nebo cizím (restaurace). Případně se rozhodne pro varianty příspěvků na stravování formou "stravenek" nebo výjimečně obdrží zaměstnanec finanční prostředky ("stravenkový paušál").

2023/2024

Od 1. ledna 2024 je pro v dalším textu komentované daňové posouzení z pohledu daně z příjmů nerozhodné, jaký způsob zajištění závodního stravování je u zaměstnavatele využíván. Neřešíme například, jestli je ve vlastním zařízení stravovací služba zabezpečena vlastními pracovníky, dodavatelem formou služby nebo je mu toto zařízení pronajato. Používáme pro daňové testování výraz "příspěvek na stravování".

Příklad 1.2

Zaměstnanec během dvaceti pracovních dnů v lednu 2024 využil 5x centrální závodní jídelnu, kterou si firma sama provozuje. Dále se třikrát stravoval v detašované pobočce, v níž stravování zajišťuje nájemce. Forem bylo ještě více, na pět směn dostal stravenky, na dvě stravenkový paušál. Zbývajících pět pracovních dnů byl na služební cestě.

Sice není zakázána tato kombinace, ale určitě je to nepraktické a zbytečně administrativně náročné. V praxi se však zohlední konkrétní možnosti zaměstnavatele, pracovní zařazení zaměstnance ovlivňující jeho místo výkonu práce atd.

Práce na dálku

Tuto problematiku řešíme v samostatném článku Home office. Je-li správně uzavřena smlouva, má zaměstnanec, ač vykonává práci "doma", nárok na závodní stravování při splnění zákonných podmínek.

1.2 Pozice zaměstnance

Oprávněně je poskytování stravování zařazeno mezi nejvýznamnější benefity, proto musíme pečlivě posuzovat, jestli se u zaměstnance nejedná o zdanitelný příjem ze závislé činnosti podle § 6 ZDP.

Osvobození od daně

Pravidla pro osvobození závodního stravování ("příspěvku na stravování") jsou uvedena v § 6 odst. 9 písm. b) ZDP.

Finanční kritérium

Je stanovena maximální hodnota částky, a to ve výši 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. To znamená od 1. ledna 2024 částku 116,20 Kč.

Parametr směna

Stravování je osvobozeno od daně, resp. nárok vzniká za jednu směnu, jestliže zaměstnanec během ní vykonával práci alespoň tři hodiny. Nesmí však takovému zaměstnanci v průběhu této směny, definované v § 78 odst. 1 písm. c) ZP, vzniknout zákonný nárok na stravné v rámci cestovních náhrad.

Příklad 1.3

Zaměstnanec nastoupil do směny v osm hodin, ale dopoledne v 10 hodin odjel na pracovní cestu, jejíž délka splňuje parametry pro zákonný nárok na stravné. Proto nemůže využít ani jednu z forem závodního stravování. Tato skutečnost se musí zohlednit při vyúčtování stravenek (a stravenkového paušálu), viz druhá kapitola.

Další příspěvek

Testovali jsme podmínky pro jeden příspěvek na stravování. Je umožněno poskytnut další příspěvek v rámci stejné směny, pokud její délka v úhrnu s přestávkou v práci povinně poskytovanou zaměstnavatelem je delší než 11 hodin.

Výklad si doplníme pro "zaměstnance", u kterých není jejich činnost (výkon) rozvržena na směny. Také oni mají nárok na osvobození příspěvku na závodní stravování, ale podmínky jsou logicky trochu korigovány. Jde například o členy statutárních orgánů, uvolněné zastupitele. Tyto osoby během kalendářního dne musí vykonávat práci alespoň 3 hodiny a nevzniká jim v této době nárok na stravné, resp. cestovní náhradu.

Rodinný příslušník a senior

Na rozdíl od některých jiných benefitů není dost dobře možné výhodný režim závodního stravování použít u rodinných příslušníků a seniorů, neboť nesplní podmínku odpracování směny.

Zdanění závodního stravování

Nejsou-li splněny výše uvedené podmínky pro osvobození od daně, musí plátce daně (zaměstnavatel) zajistit zdanění závislou činností.

Příklad 1.4

V praxi se většinou upraví částka, kterou hradí zaměstnanec tak, aby nevznikl žádný rozdíl. Je-li poskytnuta například stravenka na jeden pracovní den (směnu) v hodnotě 150 Kč, zpravidla se sjedná, že rozdíl zaměstnanec uhradí – nyní 33,80 Kč.

Ocenění

V mnoha případech je klíčové, jak je hodnota poskytovaného závodního stravování oceněna. Tomuto tématu se věnujeme ve třetí kapitole.

Stravenka a cenina

Doplníme si, že pro účely daně z příjmů považujeme stravenku nebo poukázku na odběr oběda za splnění podmínky nepeněžního plnění, což bylo mimo jiné odsouhlaseno na několika jednáních Koordinačních výborů KDP.

1.3 Pozice zaměstnavatele

Od 1. ledna 2024 je situace na straně zaměstnavatele výrazně jednodušší, neboť neřeší, jak jsme v úvodu zdůraznili, rozdíly mezi formami poskytování závodního stravování.

Daňový náklad

Postupujeme podle novelizovaného § 24 odst. 2 písm. j) ZDP bod 4., podle kterého uznáváme jako daňový náklad všechny vynaložené výdaje (náklady) na závodní stravování! Původní text bodu čtvrtého byl bez náhrady zrušen, nově použijeme následující znění. Zaměstnanecké výhody jsou uznány, jestliže jde o "výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na...“:

  • "...práva zaměstnanců vyplývajících z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak;

  • to platí i pro výdaje vynaložené na sociální podmínky nebo péči o zdraví rodinného příslušníka zaměstnance, jedná-li se o práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy.“.

Směrnice

Musíme zdůraznit podmínku, že pravidla závodního stravování musí být sepsána ve vnitřní směrnici a jsou prokazatelně známa všem zaměstnancům.

Příklad 1.5.1

Společnost Alfa nebude od ledna 2024 zkoumat uznání nákladů podle typu stravování. Musí však aktualizovat svou směrnici a stále vést evidenci o osvobozených plněních poskytnutých zaměstnancům.

Rodinný příslušník

V předchozím textu jsme upozornili, že tyto osoby nesplní podmínky pro osvobození od daně, ale u rodinných příslušníků platí uznání daňových nákladů, neboť to vyplývá přímo z textu zákona, viz výše.

Zařízení zaměstnavatele

Velmi důležité je, že pro zařízení závodního stravování zaměstnavatele se neuplatní omezení uvedená v § 25 odst. 1 písm. k) ZDP, obecně aplikovaná pro "zařízení zaměstnavatele k uspokojování potřeb zaměstnanců".

Příklad 1.5.2

Na uznání daňových nákladů nemá u společnosti Alfa žádný vliv skutečnost, že provozuje vlastní závodní jídelnu, která je "ztrátová". To platilo i v předchozích letech.

1.4 Porovnání 2024/2023

Základní rozdíl si vysvětlíme na dvou vzorových příkladech týkajících se osvobození od daně u zaměstnanců a testování daňových nákladů u zaměstnavatelů.

Příklad 1.6

Do konce roku 2023 se podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP mnoho zaměstnavatelů domnívalo, že osvobozeno je poskytnutí závodního stravování u stravenek v jakékoliv výši. Například se určila "cena hlavního jídla" v hodnotě několika set korun... Je zřejmé, že se jednalo o pokus využít trochu nepřesného znění zákona o daních z příjmů, což nyní již není možné.

Viz též důvodová zpráva ke Konsolidačnímu balíčku k "nadlimitnímu" osvobození u stravenek.

Příklad 1.7

Při testování daňových nákladů ve variantě zajištění závodního stravování "ve vlastním zařízení" se zkoumala hodnota potravin, velmi sporný parametr. Tato částka se uznávala do výše příjmů od zaměstnance. Nebo u závodního stravování zajištěné prostřednictvím jiných subjektů byl limit 55 % ceny hlavního jídla, resp. maximálně 70 % příslušného stravného.

Z výše uvedeného vyplývá, že nový systém je průhlednější, jednodušší jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele, ale některé parametry je nutné ověřovat (viz třetí kapitola).

2. ÚČETNICTVÍ (EVIDENCE) a DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Zaměstnavatelé musí při poskytování závodního stravování řádně vést evidenci pro mzdové účely a vše promítnout v účetnictví (2.1), dbát na dodržení obecných pravidel zákona o dani z přidané hodnoty (2.2).

2.1 Evidence a účetnictví

Zaměstnavatel je povinen prokazovat plnění osvobozená od daně z příjmů ze závislé činnosti.

Evidence

Samozřejmostí musí být evidence osvobozených plnění, což mimo jiné vyplývá z ustanovení § 38j ZDP, a to ve mzdovém modulu. Zvláštní sledování je též vyžadováno u cenin, tedy stravenek. Pravidelně za každý kalendářní měsíc tak musí být u zaměstnavatele k dispozici informace o nároku zaměstnance na závodní stravování a jak bylo realizováno (poskytnuto).

Účtování

Metodika účtování o závodním stravování je jednoduchá a daňová novela nepřinesla v této oblasti žádné novinky. Proto si uvedeme jen standardní opakující se účetní operace.

Příklad 2.1

Zaměstnavatel hradí dodavateli služby závodního stravování. Současně zúčtovává své příspěvky a pohledávky za zaměstnanci.

Nahrávám...
Nahrávám...