dnes je 18.6.2024

Input:

Spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče

22.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 16 minut

Spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče

RNDr. Ivan Brychta

V následujícím textu bude rozebrána problematika daňové podpory produktů spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče, a to v podstatně novelizované podobě účinné od 1. 1. 2024. Rozebrány budou nejen podmínky nutné k tomu, aby hrazené příspěvky za zaměstnance mohly být u zaměstnavatele daňově účinným výdajem (nákladem), ale i možnosti, kdy budou moci být platby hrazené fyzickou osobou uplatněny jako odčitatelná položka od základu daně.

1. Úvod, definice pojmů

Právní úprava

Právní úprava

Problematiku upravují zejména tyto předpisy:

 • zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem (v případě penzijního připojištění se státním příspěvkem),

 • zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (v případě doplňkového penzijního spoření),

 • §§ 134g až 134k zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (vymezují podmínky pro dlouhodobý investiční produkt),

 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále jen ZDP (ve znění od 1. 1. 2024), zejména pak:

  • - § 6 odst. 9 písm. m) ZDP osvobozuje u zaměstnance do určité výše příspěvek uhrazený zaměstnavatelem na daňově podporované produkty spoření na stáří jeho zaměstnance nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče, jehož pojistníkem je jeho zaměstnanec,
  • - § 8 odst. 1 písm. e) ZDP určuje zdaňování zvláštní sazbou u příjemce dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, penzijního pojištění a doplňkového penzijního spoření; sazba daně je podle § 36 odst. 2 písm. k) ZDP 15 %, a to i v případě příjmů v souvislosti se zánikem smluv,
   • - § 8 odst. 1 písm. f) ZDP zahrnuje plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním (zejména odkupné a průběžný výběr), mezi příjmy z kapitálového majetku (pro rezidenty zdaňované srážkovou daní),
   • - § 8 odst. 6 ZDP k příjmům podle § 8 odst. 1 písm. e) a f) ZDP doplňuje možnosti uplatnění souvisejících výdajů,
  • - § 15 odst. 5 ZDP určuje maximální výši částky, kterou si může fyzická osoba ze zaplacených příspěvků na daňově podporované produkty spoření na stáří nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče uplatnit coby nezdanitelnou část základu daně,
  • - § 15 odst. 6 ZDP k tomu doplňuje omezení odečtu ve vazbě na část ze zaplacených příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření, které jsou podpořeny státními příspěvky,
  • - § 15a ZDP vymezuje produkty spoření na stáří, instituci penzijního pojištění (pro účely penzijního pojištění u instituce penzijního pojištění) a definuje soukromé životní pojištění,
  • - § 15b ZDP vymezuje společné podmínky, které musejí daňově podporované produkty spoření na stáří splňovat,
  • - § 15c ZDP vymezuje a upravuje podmínky pro podporované pojištění dlouhodobé péče,
  • - § 24 odst. 2 písm. j) ZDP bod 4 uvádí mezi náklady daňově účinné náklady zaměstnavatele na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy (pokud to ZDP nebo zvláštní zákon nevylučuje),
  • - § 38l odst. 1 písm. h) až k) ZDP určují, co je třeba k prokázání nároku na odpočet podle § 15 odst. 5 a 6 ZDP, chce-li ho uplatnit zaměstnanec, doložit zaměstnavateli.

Produkt spoření na stáří

Produktem spoření na stáří zákon pro účely daní z příjmů rozumí:

 • penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále také PPSP),

 • doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření (dále také DPS),

 • penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,

 • soukromé životní pojištění (dále také SŽP) a

 • dlouhodobý investiční produkt (dále také DIP).

Připomeňme si tyto produkty podrobněji.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Penzijní připojištění se státním příspěvkem (PPSP) je produkt, který bylo možné uzavírat do 30. 11. 2012. Jednalo se o předchůdce dnešního tzv. třetího pilíře důchodové reformy z roku 2013, představovaného doplňkovým penzijním spořením. Pokud je smlouva o PPSP stále aktivní, je možné čerpat dále uvedené výhody i v současnosti.

Výhoda tohoto produktu (mimo daňovou rovinu) je přispívání státu podle výše spořeného příspěvku pojištěnou fyzickou osobou. Příspěvek státu je odstupňován podle měsíční úložky, přičemž na maximální výši příspěvku lze dosáhnout:

 • do 30. 6. 2024 při měsíčním příspěvku alespoň 1 000 Kč (státní příspěvek v tomto případě činí 230 Kč) a

 • od 1. 7. 2024 při měsíčním příspěvku alespoň 1 700 Kč (státní příspěvek v tomto případě činí 340 Kč).

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření (DPS) představuje třetí pilíř důchodové reformy z roku 2013. Příspěvek státu je stejný jako v případě PPSP, rozdíl je "pouze" v podmínkách (není garantována celá návratnost vkládaných příspěvků, jsou jiné možnosti čerpání apod.). Rovněž daňová podpora DPS je stejná jako u PPSP. Přechod z PPSP na DPS je však stále možný.

Penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění

Penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění je obdobou předchozích dvou produktů, ale bez možnosti státního příspěvku. Smlouva musí být uzavřena mezi fyzickou osobou a institucí penzijního pojištění.

Instituce penzijního pojištění je pro účely ZDP vymezena jako poskytovatel finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní formu, který:

 • je provozován na principu fondového hospodaření,

 • je zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění a vykonává činnost z toho vyplývající a

 • má povolení a provozuje penzijní pojištění v členském státě EU nebo státu tvořícího EHP (Evropský hospodářský prostor tvoří dále i Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě.

Soukromé životní pojištění

Soukromým životním pojištěním (SŽP) se pro účely daní z příjmů rozumí pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti a pojištění důchodu, na který vznikne nárok nejdříve v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let věku, sjednaná s pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území členského státu EU nebo státu tvořícího EHP, ve kterých pojistná částka pro případ dožití, pokud je sjednána, činí nejméně:

 • 40 000 Kč, pokud pojistná doba činí nejméně 10 a nejvýše 20 let (resp. pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2023 od 5 do 15 let včetně), nebo

 • 70 000 Kč, pokud pojistná doba činí více než 20 let (resp. pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2023 nad 15 let).

Za pojistnou částku pro případ dožití u pojištění důchodu se pro účely daní z příjmů považuje částka odpovídající jednorázovému plnění při dožití.

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je daňově podporován od roku 2024. Pro účely daní z příjmů se jím rozumí dlouhodobý investiční produkt podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a obdobný produkt poskytovaný zahraniční osobou oprávněnou poskytovat takový produkt v členském státě EU nebo státě tvořícím EHP.

Nahlédnutím do zákona o podnikání na kapitálovém trhu zjistíme, že takový produkt může poskytovat jen banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, investiční společnost, samosprávný investiční fond anebo zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z těchto osob oprávněná poskytovat své služby v České republice. Činnost poskytovatele DIP musí být oznamována ČNB (ta také zveřejňuje seznam poskytovatelů).

Podmínky daňové podpory produktů na stáří

Podmínky daňové podpory produktů na stáří od roku 2024 nově vymezuje § 15b ZDP.

K těm zásadním patří, že musí být sjednáno nebo jinak určeno, že výplata peněžních prostředků nebo plnění z tohoto produktu nebo odepsání majetku z dlouhodobého investičního produktu ve prospěch poplatníka, který produkt sjednal, mohou být pouze:

 • po 120 kalendářních měsících od vzniku produktu, nejdříve však v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let věku (v případě plnění z DPS, na které podle zákona vzniká nárok dosažením věku o 5 let nižšího, než je jeho zákonný důchodový věk, nejdříve v okamžiku dosažení onoho věku o 5 let nižšího, než je jeho zákonný důchodový věk),

 • při jeho invaliditě třetího stupně, nebo

 • v souvislosti se zánikem produktu spoření na stáří.

Z délky trvání smluvního vztahu (120 měsíců) existuje výjimka u smluv uzavřených do konce roku 2023, u kterých činí minimální doba "jen" 60 měsíců.

Výplata nebo plnění jinému poplatníkovi než tomu, který produkt sjednal, může být pouze v případě:

 • smrti poplatníka, který produkt sjednal,

 • úplaty poskytovateli tohoto produktu za jeho vedení nebo služby s ním související,

 • odepsání majetku z dlouhodobého investičního produktu za protiplnění poskytnuté ve prospěch tohoto produktu, ledaže se jedná o odepsání za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena odepisovaného majetku, nebo

 • plnění povinnosti stanovené jiným právním předpisem (např. při exekuci na majetek poplatníka).

Podmínkou daňové podpory v případě příspěvků zaměstnavatele je (tak jako dříve), aby v případě smrti zaměstnance nemohla být výplata peněžních prostředků nebo plnění z tohoto produktu nebo odepsání majetku z DIP ve prospěch tohoto zaměstnavatele.

Pojištění dlouhodobé péče

Daňově je podporováno (obdobně jako spoření na stáří) od roku 2024 pojištění dlouhodobé péče. Tím je myšleno takové pojištění, jehož pojistnou událostí je závislost pojistníka nebo jeho osoby blízké na pomoci jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb z důvodu jejich dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Přitom:

 • pojištění musí být sjednané s pojišťovnou oprávněnou k činnosti na území členského státu EU nebo státu tvořícího EHP,

 • právo na pojistné plnění v důsledku pojistné události musí vzniknout pojištěnému a

 • pojištění bude podporováno v rozsahu, ve kterém vnikne právo pojištěného na plnění z důvodu závislosti III. nebo IV. stupně podle zákona č. 108/2006 Sb., upravujícího sociální služby (jde tedy o těžkou nebo úplnou závislost).

Pojištění může být:

 • obnosovým pojištěním se sjednaným opakovaným měsíčním pojistným plněním poskytovaným po celou dobu závislosti pojištěného odpovídající stupni závislosti III nebo IV, nebo

 • škodové pojištění se sjednaným pojistným plněním ve formě poskytnutí péče o pojištěného po celou dobu závislosti pojištěného odpovídající stupni závislosti III nebo IV.

Podmínku daňové podpory by nesplnilo pojištění v případě, kdyby pojistitel:

 • mohl pojistnou smlouvu vypovědět později než 2 měsíce ode dne jejího uzavření nebo ji mohl vypovědět na základě oznámení vzniku pojistné události, nebo

 • měl-li by právo měnit výši pojistného v závislosti na věku nebo zdravotním stavu pojištěného.

2. Příspěvek hrazený zaměstnavatelem

Daňová uznatelnost

Příspěvek zaměstnavatele na daňově podporované produkty spoření na stáří jeho zaměstnance nebo na daňově

Nahrávám...
Nahrávám...