dnes je 16.4.2021

Input:

Finanční leasing u vlastníka

1.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční leasing u vlastníka

RNDr. Ivan Brychta

Jak již z názvu tohoto článku vyplývá, bude zde rozebrán finanční leasing u vlastníka, resp. jeho daňové aspekty. Zaměříme se především na otázku daňové uznatelnosti nákladů.

1. Právní úprava, úvod do problematiky

Úvod do problematiky

Finanční leasing (§ 21d ZDP, podrobněji viz také text Finanční leasing - úvod do problematiky) není jen otázka uživatele a daňového režimu jeho nákladů (k této problematice viz text Finanční leasing u uživatele). Také leasingová firma má kromě příjmů (výnosů) i výdaje (náklady), především ve spojitosti s nákupem předmětu leasingu. V dalším se zaměříme právě na tyto náklady při finančním leasingu. Leasingovou firmu budeme označovat také za vlastníka, neboť po dobu finančního leasingu (do okamžiku odkupu předmětu uživatelem) je právě leasingová firma vlastníkem předmětu leasingu.

Právní úprava
Právní úprava

Zákon o daních z příjmů řeší pravidla pro leasingového vlastníka mj. v následujících ustanoveních:

  • § 30 odst. 4 ZDP ve znění do 31. 12. 2007 upravoval zvláštní režim odpisování předmětu finančního leasingu, který bylo možné využít pouze u hmotného movitého majetku v případě smluv uzavřených od 31. 12. 2007 (režim se aplikuje u takového majetku až do doby ukončení leasingu),

  • § 23 odst. 9 ZDP ve znění do 31. 12. 2007 a v § 30 odst. 5 ZDP ve znění do 31. 12. 2007 řešil dopad zrušení smlouvy o finančním leasingu na vlastníka při používání zvláštního režimu odpisování,

  • § 29 odst. 6 ZDP a § 23 odst. 6 písm. a) ZDP – problematika technického zhodnocení pronajatého majetku a zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním nájemcem.

Obecné náklady vlastníka

Na straně leasingového vlastníka vzniká řada různých nákladů, jejichž daňový režim je stejný jako u obdobných nákladů ostatních podnikatelů.

Zásadní je však pro něho možnost dostat do nákladů všechny náklady spojené s pořízením předmětů, které dále poskytuje na základě leasingových smluv. Z hlediska leasingového vlastníka je nutné přesně určit, co patří do pořizovací ceny takového majetku.

Výdaje (náklady), které nevstupují do pořizovací ceny, např. pojistné předmětu leasingu, zákonné pojištění u motorových vozidel, jsou buď časově rozlišovaným nákladem na straně leasingového vlastníka, nebo jsou na základě smluvního ujednání hrazeny uživatelem. Proti těmto nákladům (nejsou-li hrazeny uživatelem) stojí vždy výnos z finanční služby, tudíž o daňové uznatelnosti není sporu.

Účtování

Účtování o majetku, který je předmětem leasingu, je stejné jako u ostatního běžného majetku účetní jednotky.

I když hovoříme o finančním leasingu a odměně za finanční služby, pro leasingového vlastníka jsou tržby z leasingu příjmem z běžné činnosti, a proto účtuje o příjmech prostřednictvím účtů 602 – Tržby z prodeje služeb a o pohledávkách za uživateli pomocí účtu 311 – Odběratelé.

Přijaté částky pak jsou v souladu s postupy účtování časově rozlišovány, a to prostřednictvím účtů časového rozlišení 384 – Výnosy příštích období a 385 – Příjmy příštích období.

2. Odpisování předmětu leasingu

Standardní odpisování

Pokud je předmět leasingu majetkem daňově odpisovaným, může vlastník uplatňovat daňové odpisy podle standardních pravidel (tj. rovnoměrně podle § 31 ZDP nebo zrychleně podle § 32 ZDP), naposledy pak za zdaňovací období, ve kterém dojde k převodu předmětu leasingu na uživatele.

Mimořádné odpisy

Ke zkrácení doby finančního leasingu u nového majetku zařazeného v 1. nebo 2. odpisové skupině může dojít v případě, kdy se leasingový vlastník rozhodne uplatnit mimořádné odpisy podle § 30a ZDP. Aktuálně to ale lze pouze pro majetek pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Odpisy zařízení k výrobě elektřiny ze slunečního záření

V případě zařízení k výrobě elektřiny ze slunečního záření (zařazeného v CZ-CPA 27.11, 27.12 nebo 26.11.22) musí vlastník odpisovat způsobem uvedeným v § 30b ZDP (platí od roku 2011) a jinou volbu nemá.

3. Postoupení leasingu

Zatímco při postoupení (přenechání) leasingu mezi uživateli je situace komplikovaná, ať už nutností vyžádat si souhlas vlastníka, nebo v důsledku daňového režimu odstupného, které se nekryje s výší předplacených úplat, u vlastníků je situace jednodušší.

Jde totiž o případ, který můžeme ztotožnit s běžným prodejem majetku. Uživatel v tomto případě stojí „zcela mimo” a k uskutečnění transakce není potřebný ani jeho souhlas. Přirozeně nový vlastník jakožto právní nástupce ve smluvním vztahu s uživatelem je podmínkami smlouvy vázán, tudíž nemůže, neumožní-li to původní ustanovení smlouvy, od ní odstoupit.

Daňová uznatelnost

Jak bylo naznačeno, postoupení předmětu leasingu je v podstatě prodejem majetku, a daňový režim postupitele (původního vlastníka) je tedy totožný jako v jakémkoliv jiném případě prodeje hmotného či nehmotného majetku, který je ve vlastnictví podnikatele.

Právní úprava
Právní úprava

  • § 29 odst. 2 ZDP – vymezení zůstatkové ceny pro daňové účely,

  • bod 2 § 24 odst. 2 písm. b) ZDP- daňovým nákladem je zůstatková cena hmotného majetku, který lze daňově odpisovat.

Účtování

Původní vlastník

Nahrávám...
Nahrávám...