dnes je 18.4.2024

Input:

543 - Dary

28.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

543 – Dary

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na účtu 543 se zachycují poskytnuté dary nebo jiné bezúplatné převody v provozní oblasti, bezúplatné plnění dle ZDP, k němuž není účetní jednotka povinna. Patří sem například zůstatková cena darovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně daňové povinnosti z titulu daně z přidané hodnoty vztahující se na bezúplatné plnění a dále dary poskytnuté v peněžní podobě.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 25–27 ZoÚ, § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.6. ČÚS 019

JUD

Výkaz zisku a ztráty: F.5. – Jiné provozní náklady; K. – Ostatní finanční náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ,
P,
Peněžní dar:


  • předpis

543 379
  • úhrada

379 211,
221
V případě, že je dar poskytnut v penězích, vykazuje se jako finanční náklad a nikoli provozní.
2. VZ Darování cenných papírů:


a) krátkodobých 543 25x
b) dlouhodobých 543 06x
3. VZ Darování dlouhodobého hmotného majetku – odpisovaného:


a) zůstatková cena (doúčtování oprávek do 100% pořizovací ceny darovaného majetku) 543 08x § 25 odst. 1 písm. o) ZDP
b) vyřazení majetku z účetní evidence v pořizovací ceně 08x 02x
c) DPH k zůstatkové ceně 543 343
4. VZ Darování dlouhodobého nehmotného majetku:


a) zůstatková cena (doúčtování oprávek do 100% pořizovací ceny darovaného majetku) 543 07x
b) vyřazení majetku z účetní evidence v pořizovací ceně 07x 01x
c) DPH k zůstatkové ceně 543 343
5. VZ Darování dlouhodobého majetku neodpisovaného 543 03x
6. S,
VZ
Darování materiálu, zboží:


a) účtování při způsobu A 543 112,
132

b) účtování při způsobu B 543 501,
504

c) DPH z ceny obvyklé 543 343
d) spotřební daň (pokud jí předmět podléhá) 543 345
7. S,
VZ
Darování vlastních výrobků, zvířat:


a) účtování při způsobu A 543 123,
124

b) účtování při způsobu B 543 583,
584
§ 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
c) DPH z ceny obvyklé 543 343

Poznámka:

Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč, a který není předmětem spotřební daně [§ 25 odst. 1 písm. t) ZDP]. Účtováno je zpravidla na účet 501. Od 1. 1. 2024 se ruší daňová uznatelnost tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci.

Aby byla bezúplatná plnění odčitatelná od základu daně, musí splňovat podmínky dané v § 15 odst. 1 ZDP (pro

Nahrávám...
Nahrávám...