dnes je 15.8.2020

Input:

543 - Dary

18.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

543 – Dary

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na účtu 543 se zachycují poskytnuté dary nebo jiné bezúplatné převody v provozní oblasti, bezúplatné plnění dle ZDP, k němuž není účetní jednotka povinna. Patří sem například zůstatková cena darovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně daňové povinnosti z titulu daně z přidané hodnoty vztahující se na bezúplatné plnění a dále dary poskytnuté v peněžní podobě.


Směrnice
: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 25–27 ZoÚ, § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.6. ČÚS 019
JUD


Výkaz zisku a ztráty: F.5. – Jiné provozní náklady; K. – Ostatní finanční náklady

                                                 
Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ,
P,
Peněžní dar:
  • předpis

543 379
  • úhrada

379 211,
221
V případě, že je dar poskytnut v penězích, vykazuje se jako finanční náklad a nikoli provozní.
2. VZ Darování cenných papírů:
a) krátkodobých 543 25x
b) dlouhodobých 543 06x
3. VZ Darování dlouhodobého hmotného majetku – odpisovaného:
a) zůstatková cena (doúčtování oprávek do 100% pořizovací ceny darovaného majetku) 543 08x § 25 odst. 1 písm. o) ZDP
b) vyřazení majetku z účetní evidence v pořizovací ceně 08x 02x
c) DPH k zůstatkové ceně 543 343
4. VZ Darování dlouhodobého nehmotného majetku:
a) zůstatková cena (doúčtování oprávek do 100% pořizovací ceny darovaného majetku) 543 07x
b) vyřazení majetku z účetní evidence v pořizovací ceně 07x 01x
c) DPH k zůstatkové ceně 543 343
5. VZ Darování dlouhodobého majetku neodpisovaného 543 03x
6. S,
VZ
Darování materiálu, zboží:
a) účtování při způsobu A 543 112,
132