dnes je 12.12.2019
Input:

543 - Dary

18.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

543 – Dary

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na účtu 543 se zachycují poskytnuté dary nebo jiné bezúplatné převody v provozní oblasti, bezúplatné plnění dle ZDP, k němuž není účetní jednotka povinna. Patří sem například zůstatková cena darovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně daňové povinnosti z titulu daně z přidané hodnoty vztahující se na bezúplatné plnění a dále dary poskytnuté v peněžní podobě.


Směrnice
: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.6. ČÚS 019
JUD


Výkaz zisku a ztráty: F.5. – Jiné provozní náklady; K. – Ostatní finanční náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ,
P,
BÚ  
Peněžní dar:     
  • předpis

 
543  379   
  • úhrada

 
379  211,
221  
V případě, že je dar poskytnut v penězích, vykazuje se jako finanční náklad a nikoli provozní.  
2.  VZ  Darování cenných papírů:     
a) krátkodobých  543  25x   
b) dlouhodobých  543  06x   
3.  VZ  Darování dlouhodobého hmotného majetku – odpisovaného:     
a) zůstatková cena (doúčtování oprávek do 100% pořizovací ceny darovaného majetku)  543  08x  § 25 odst. 1 písm. o) ZDP 
b) vyřazení majetku z účetní evidence v pořizovací ceně  08x  02x   
c) DPH k zůstatkové ceně  543  343   
4.  VZ  Darování dlouhodobého nehmotného majetku:     
a) zůstatková cena (doúčtování oprávek do 100% pořizovací ceny darovaného majetku)  543  07x   
b) vyřazení majetku z účetní evidence v pořizovací ceně  07x  01x   
c) DPH k zůstatkové ceně  543  343   
5.  VZ  Darování dlouhodobého majetku neodpisovaného  543  03x   
6.  S,
VZ  
Darování materiálu, zboží:     
a) účtování při způsobu A  543  112,
132  
 
b) účtování při způsobu B  543  501,
504  
 
c) DPH z ceny obvyklé  543  343   
d) spotřební daň (pokud jí předmět podléhá)  543  345   
7.  S,
VZ  
Darování vlastních výrobků, zvířat: