dnes je 18.4.2024

Input:

082 - Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům

19.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

082 – Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Vymezení hmotných movitých věcí a jejich souborů je uvedeno u účtu 022. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu užívání hmotných movitých věcí. Při částečné likvidaci věci jako části jednotlivého majetku, nebo souboru je míra odepsanosti vyřazené věci shodná s mírou odepsanosti původního majetku (souboru).

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Metoda komponentního odpisování

§ 28 ZoÚ, § 7, § 47, § 56, § 56a, § 61 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva – korekce: B.II.2. – Hmotné movité věci a jejich soubory (–)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Účetní odpisy hmotných movitých věcí a souborů včetně technického zhodnocení na nich 551 082 Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem.
§ 28 ZoÚ
Daňové odpisy: § 30 až § 32 ZDP *) § 23 odst. 2 ZDP
2. VZ Odpis zůstatkové ceny hmotných movitých věcí a souborů při jejich vyřazení z důvodu nepotřebnosti 551 082
3. VZ Jednorázový odpis zůstatkové ceny při vyřazení hmotných movitých věcí a souborů:


a) prodejem 541 082
b) chybějících, poškozených 549 082 § 24 odst. 2 písm. c), l) ZDP
§ 25 odst. 1 písm. n) ZDP
c) darovaných 543 082 § 25 odst. 1 písm. o) ZDP

Plátce DPH odvede daň na výstupu 543/343.
d) převodem do osobního užívání individuálního podnikatele 491 082 ČÚS 018

Plátce DPH odvede daň na výstupu 491/343.
e) předaných při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 367
(378),
06x
082 § 15–24, § 143, § 251, § 573 ZOK
4. VZ Vyřazení plně odepsaných hmotných movitých věcí a souborů z evidence ve vstupní ceně 082 022
5. VZ Zařazení dosud neevidovaných hmotných movitých věcí a souborů v reprodukční pořizovací ceně 022 082 Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ

Poznámka:

1. Účetní jednotka může pro účely účetnictví použít i tzv. "metodu komponentního odpisování" u staveb, bytových jednotek, nebytových prostor, samostatných hmotných movitých věcí a souborů podle § 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka vymezí druh majetku, u kterého použije metodu komponentního odpisování, průběh používání a způsob určení komponenty včetně jejího ocenění

Nahrávám...
Nahrávám...