dnes je 24.9.2023

Input:

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021

4.1.2021, Zdroj: Ministerstvo financíDoba čtení: 12 minut

Pro rok 2021 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů a podnikatelů.

Daňový balíček na rok 2021

Daňová úleva pro zaměstnance

Zrušením konceptu superhrubé mzdy zůstanou lidem v peněženkách tisíce. Změnou výpočtu daně z příjmů dojde také ke zjednodušení a zprůhlednění daňového systému. Návrh počítá se zavedením sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % počítané z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba ve výši 23 % nahradí tzv. solidární zvýšení daně. Této sazbě bude podléhat část základu daně nad 141 764 Kč měsíčně, což odpovídá 4násobku průměrné hrubé mzdy v roce 2021. Více než 4 milionům zaměstnancům se sníží daně o čtvrtinu, a to i zaměstnancům pobírajícím minimální mzdu.

Nejen zaměstnanci si navíc od příštího roku polepší o 3 000 Kč, resp. o 6 000 Kč díky zvýšení základní slevy na poplatníka. Parlament schválil výši slevy na 27 840 Kč v roce 2021 a 30 840 Kč v roce 2022.

Kolik příští rok ušetříte na daních, si můžete vypočítat v daňové kalkulačce Ministerstva financí zde.

Stravenková revoluce

Stravenkový paušál přidá další možnost zaměstnavatelům vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě s využitím daňové podpory. Paušál představuje jednodušší a levnější alternativu k již zavedeným daňově podporovaným formám stravování zaměstnanců, jejichž daňová podpora ovšem bude zachována v plném rozsahu. Příspěvek na stravování bude na straně zaměstnanců osvobozen od daní i pojistných odvodů do zákonem stanovené výše. Využití tohoto příspěvku je koncipováno jako dobrovolné.

Od nového roku dosáhne na daňově zvýhodněný příspěvek na stravování až 1 milión zaměstnanců. V současné době přibližně 1,8 ze 4,3 milionů zaměstnanců chodí na oběd do jídelny v práci, dalších 1,5 milionu dostává stravenky. Ostatní zaměstnanci na tento benefit (ve formě stravenek) doteď nedosáhli právě kvůli vysoké administrativě na straně zaměstnavatele a platbě provizí stravenkovým společnostem, jimiž je tento systém zatížen. Nově si tak stravenkový paušál budou moci dovolit i malé firmy nebo živnostníci s jedním nebo se dvěma zaměstnanci.

Mimořádné odpisy podpoří investiční aktivitu a český průmysl

Rychlejší odpisování zajistí mimořádné odpisy týkající se hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, který si poplatník, jako jeho první vlastník, pořídil v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

Dočasné zavedení mimořádných odpisů se projeví i u finančního leasingu a v daném období tak bude možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze 1 rok nebo 2 roky.

Zvýšení hranice pro odpisování a zrušení odpisování nehmotného majetku

Dochází k trvalému zvýšení hranice hmotného majetku pro účely zákona o daních z příjmů a to ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Stejná hranice bude platit i pro technické zhodnocení hmotného majetku. Veškerý majetek do této částky si tak uplatní neúčtující podnikatel jednorázově do svých daňových výdajů a účtující poplatníci budou u tohoto majetku postupovat podle účetnictví. Tato úprava bude platit již na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a technické zhodnocení dokončené v roce 2020.

V oblasti úprav daňového odpisování pak dojde také ke zrušení kategorie nehmotného majetku. Nově tak bude možné uplatnit výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví. Také tuto změnu bude možné uplatnit na nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020.

Snížení spotřební daně z nafty pomůže dopravnímu sektoru i celé ekonomice

Ministerstvo financí dále sníží spotřební daň z motorové nafty o 1 Kč na litr s cílem podpořit dopravní sektor a zvýšit jeho konkurenceschopnost. Snížení spotřební daně z motorové nafty bude mít pozitivní efekt v celé ekonomice, neboť dopravní náklady vstupují do produkce prakticky všech sektorů.

Uznatelnost výdajů k boji s koronavirem

OSVČ i firmy si budou moci snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v souvislosti s pandemií koronaviru na humanitární a obdobné účely, a to v období od 1. března do 31. prosince 2020.

Rovné podmínky u zdanění příjmů z dluhopisů

V oblasti zdanění příjmů z dluhopisů se díky zrušení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR narovnají podmínky mezi domácími i zahraničními investory. Toto osvobození bylo zavedeno v roce 1994 s cílem zvýšit atraktivitu českých dluhopisů na evropském trhu. Na základě přijatého pozměňovacího návrhu však byla účinnost této změny odložena na 1. ledna 2022.

Naopak u příjmů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou se osvobození rozšíří, a to s účinností od 1. ledna 2021. Nyní jsou od srážkové daně osvobozeny úrokové příjmy nerezidentů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou v zahraničí. Nově se toto osvobození bude týkat všech státních dluhopisů, a to nejen českých státních dluhopisů vydávaných podle českého práva v tuzemsku, ale i dluhopisů vydávaných ostatními státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Navíc se toto osvobození rozšiřuje i na příjmy domácích držitelů státních dluhopisů.

Jednodušší vykazování nákladů spojených s dobíjením elektromobilů

Daňový balíček přichází také s významným opatřením na podporu elektromobility, které zjednoduší využívání elektromobilů zahrnutých v obchodním majetku pro služební cesty. Pokud se pracovní cesta uskuteční vozidlem zahrnutým v obchodním majetku, které je poháněno elektřinou, bude nově možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí tzv. referenční ceny elektřiny, a to i zpětně za tok 2020. Referenční cena elektřiny je upravena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí a pro rok 2020 je stanovena ve výši 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu.

Boj proti závislostem

V návaznosti na letošní úpravu sazeb spotřební daně z tabáku, k níž došlo na základě doporučení mezinárodních organizací (OECD a WHO), opakovaných požadavků Ministerstva zdravotnictví i dlouhodobých cílů vlády v oblasti veřejného zdraví, se v souladu s těmito požadavky navrhuje další postupné navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, ze surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků, tak aby docházelo k omezení cenové dostupnosti tabákových komodit. Sazby budou navyšovány podle předem schváleného harmonogramu pro období 2021–2023, což zajistí právní i ekonomickou jistotu pro všechny zúčastněné subjekty. Sazba u všech tabákových výrobků se v prvním roce navýší o 10 %, v dalších letech pak vždy o 5 %.

Snadnější vstup na trh pro malé distributory lihu

U distribuce alkoholu zavede Ministerstvo financí více pásem u stanovování kaucí pro distributory lihu podle objemu distribuovaného lihu. V současné době je každý distributor lihu povinen složit kauci ve výši 5 mil. Kč. Nově budou existovat tři pásma, a to 500 tis. Kč, 1 mil. Kč a dosavadních 5 mil. Kč. Stejný princip platí už dnes u kaucí pro tzv. osoby povinné značit líh. Zavedení snížených pásem kauce usnadní vstup na trh s lihovinami malým distributorům lihu.

Úleva pro rodiče hospitalizovaných dětí

Daňový balíček také vychází vstříc rodičům s hospitalizovanými dětmi a osvobozuje od místních poplatků průvodce hospitalizovaných osob, u kterých je nutná celodenní přítomnost u pacienta, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Podpora pracujících rodin s dětmi

U daňového bonusu pro děti dojde ke zrušení zastropování částky, tzn., že jeho výše bude vyplácena bez stávajícího (v roce 2020, pozn. redakce) omezení do částky 60 300 Kč. Podporujeme tím zvýšení příjmů pracujících rodin s více dětmi.

 

Jednodušší řešení při živnostníky: místo třech odvodů jeden

Paušální daň přinese živnostníkům a podnikatelům z řad OSVČ možnost prostřednictvím jedné paušální platby vyřešit povinnosti k dani z příjmů fyzických osob, sociálnímu pojistnému a zdravotnímu pojistnému. Pro rok 2021 činí paušální daň 5.469 korun měsíčně. V částce je zahrnuto zdravotní pojistné ve výši 2.393 Kč a daň z příjmů fyzických osob ve výši 100 Kč, která kompenzuje navýšené minimální sociální pojistné o 15 %. To pro příští rok odpovídá výši 2.976 Kč.

Díky jedné pravidelné měsíční platbě živnostník ušetří nemalé finanční prostředky i tím, že už nemusí platit účetní služby. Odpadne také nadměrná byrokratická zátěž – živnostník už nebude muset

Nahrávám...
Nahrávám...