dnes je 16.4.2021

Input:

Finanční leasing - úvod do problematiky

1.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční leasing - úvod do problematiky

RNDr. Ivan Brychta

Předmětem tohoto rozboru bude finanční leasing, resp. úvod do daňové problematiky finančního leasingu. Probereme definici finančního leasingu a základní právní úpravu. Další podrobnější výklad je pak v samostatných textech Finanční leasing u uživatele a Finanční leasing u vlastníka.

Definice finančního leasingu v ZDP

Finanční leasing je podle definice uvedené § 21d ZDP chápán pro účely daní z příjmů jako přenechání hmotného majetku vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy:

  • ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník předmětu finančního leasingu vlastnické právo k němu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci, nebo

  • že uživatel má právo na tento převod.

Podle § 21d odst. 6 ZDPfinančním leasingem není přenechání hmotného majetku vyloučeného z odpisování. Finanční leasing se netýká ani přenechání nehmotného majetku, protože do 31. 12. 2020 to přímo říkal zákon o daních z příjmů (ZDP) a od 1. 1. 2021 již ZDP nehmotný majetek nedefinuje.

Finanční leasing nelze aplikovat ani na hmotné movité věci, které nejsou pro účely ZDP daňově odpisovaným hmotným majetkem. Podle vymezení v § 26 odst. 2 písm. a) ZDP účinného od 1. 1. 2021 je to v situaci, kdy vstupní cena nepřevyšuje 80 000 Kč. Připomeňme, že do 31. 12. 2020 byla v zákoně hranice 40 000 Kč a že podle přechodného ustanovení novely (čl. XII bod 14 zákona č. 609/2020 Sb.) lze nový postup aplikovat již od 1. 1. 2020 na hmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020.

Než uvedeme příklad, tak si řekneme, že přenechání movité věci, která nebude (z důvodu ceny) hmotným majetkem daňově odpisovaným, nelze řešit přes finanční leasing, ale může se jednak o nájem s následnou koupí.

Příklad
Předpokládejme, že firma chce pořídit počítač za 50 000 Kč, a to tak, že počítač bude mít po určitou dobu v užívání, za což bude platit, a poté počítač získá za symbolickou částku. Bude-li smlouva s leasingovou společností uzavírána v roce 2019, bude splněna podmínka pro předmět finančního leasingu. Naopak při uzavření smlouvy v roce 2021 o finanční leasing z pohledu ZDP nepůjde.

V případě uzavření smluvního vztahu v roce 2020 sice platí ještě starý limit pro hmotné movité věci coby daňově odpisovaného majetku, podle něhož by se o finanční leasing jednat mohlo, ale podle přechodných ustanovení lze již vše hodnotit podle úpravy nové. Bude tedy záležet na tom, jak toto pojme leasingová firma.

Toto však není jediná podmínka z definice finančního leasingu. Od roku 2015 jsou součástí definice tři další podmínky, a to že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny:

  • užívací práva k předmětu leasingu,

  • povinnosti spojené s péčí

Nahrávám...
Nahrávám...