dnes je 16.4.2021

Input:

Finanční leasing - úvod do problematiky

2.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční leasing - úvod do problematiky

RNDr. Ivan Brychta

Předmětem tohoto rozboru bude finanční leasing, resp. úvod do daňové problematiky finančního leasingu. Probereme definici finančního leasingu a základní právní úpravu. Další podrobnější výklad je pak v samostatných textech Finanční leasing u uživatele a Finanční leasing u vlastníka.

Definice finančního leasingu v ZDP

Finanční leasing se od 1. 1. 2014 konečně dočkal vymezení v zákoně o daních z příjmů. Definice v § 21d ZDP, naposledy aktualizovaná novelou č. 170/2017 Sb. (od 1. 7. 2017), uvádí, že se jím pro účely daní z příjmů rozumí přenechání hmotného majetku vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy:

  • ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník předmětu finančního leasingu vlastnické právo k němu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci, nebo

  • že uživatel má právo na tento převod.

Podle - od 1. 7. 2017 do zákona doplněného - § 21d odst. 6 ZDP finančním leasingem není přenechání hmotného majetku vyloučeného z odpisování ani přenechání nehmotného majetku, čímž zmíněná novela v podstatě zachovává okruh majetku, který může být předmětem finančního leasingu tak, jak byl před její účinností, kdy se hovořilo o finančním leasingu věci, která není nehmotným majetkem. Finanční leasing v novelizované podobě se již netýká hmotných movitých věcí do 40 000 Kč, které nejsou pro účely daně z příjmů vymezeny jako odpisovaný majetek. V tomto směru jde ale pouze o kosmetickou změnu, neboť takové předměty nebylo nutné speciálně daňově řešit ani dříve - daňovým nákladem byly úplaty v takových případech podle bodu 3 § 24 odst. 2 písm. h) ZDP, což lze říci i nyní, jen je třeba daňovou účinnost obhajovat podle „obecného” § 24 odst. 1 ZDP.

Od roku 2015 k definici zákonodárci připojili tři další podmínky, a to že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny:

  • užívací práva k předmětu leasingu,

  • povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu a

  • rizika spojená s užíváním předmětu leasingu.

Poznámka: V případě těchto tří podmínek by se mohlo zdát, že jde o běžná ustanovení, která určitě obsahuje každá leasingová smlouva. Je ale lepší si to u smluv raději prověřit, neboť absence těchto ustanovení by znamenala, že se pro účely daně z příjmů nebude jednat o finanční leasing.

Definice finančního leasingu v zákoně o daních z příjmů

Nahrávám...
Nahrávám...