dnes je 16.4.2021

Input:

Finanční leasing u vlastníka

21.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční leasing u vlastníka

RNDr. Ivan Brychta

Jak již z názvu tohoto článku vyplývá, bude zde rozebrán finanční leasing u vlastníka, resp. jeho daňové aspekty. Zaměříme se především na otázku daňové uznatelnosti nákladů.

1. Právní úprava, úvod do problematiky

Úvod do problematiky

Finanční leasing (§ 21d ZDP, podrobněji viz také text Finanční leasing - úvod do problematiky) není jen otázka uživatele a daňového režimu jeho nákladů (k této problematice viz text Finanční leasing u uživatele). Také leasingová firma má kromě příjmů (výnosů) i výdaje (náklady), především ve spojitosti s nákupem předmětu leasingu. V dalším se zaměříme právě na tyto náklady při finančním leasingu. Leasingovou firmu budeme označovat také za vlastníka, neboť po dobu finančního leasingu (do okamžiku odkupu předmětu uživatelem) je právě leasingová firma vlastníkem předmětu leasingu.

Právní úprava
Právní úprava

Zákon o daních z příjmů řeší pravidla pro leasingového vlastníka mj. v následujících ustanoveních:

  • § 30 odst. 4 ZDP ve znění do 31. 12. 2007 upravoval zvláštní režim odpisování předmětu finančního leasingu, který bylo možné využít pouze u hmotného movitého majetku v případě smluv uzavřených od 31. 12. 2007 (režim se aplikuje u takového majetku až do doby ukončení leasingu),

  • § 23 odst. 9 ZDP ve znění do 31. 12. 2007 a v § 30 odst. 5 ZDP ve znění do 31. 12. 2007 řešil dopad zrušení smlouvy o finančním leasingu na vlastníka při používání zvláštního režimu odpisování,

  • § 29 odst. 6 ZDP a § 23 odst. 6 písm. a) ZDP – problematika technického zhodnocení pronajatého majetku a zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním nájemcem.

Obecné náklady vlastníka

Na straně leasingového vlastníka vzniká řada různých nákladů, jejichž daňový režim je stejný jako u obdobných nákladů ostatních podnikatelů.

Zásadní je však pro něho možnost dostat do nákladů všechny náklady spojené s pořízením předmětů, které dále poskytuje na základě leasingových smluv. Z hlediska leasingového vlastníka je nutné přesně určit, co patří do pořizovací ceny takového majetku.

Výdaje (náklady), které nevstupují do pořizovací ceny, např. pojistné předmětu leasingu, zákonné pojištění u motorových vozidel, jsou buď časově rozlišovaným nákladem na straně leasingového vlastníka, nebo jsou na základě smluvního ujednání hrazeny uživatelem. Proti těmto nákladům (nejsou-li hrazeny uživatelem) stojí vždy výnos z finanční služby, tudíž o daňové uznatelnosti není sporu.

Účtování

Účtování o majetku, který je předmětem leasingu, je stejné jako u ostatního běžného majetku účetní jednotky.

I když hovoříme o finančním leasingu a odměně za finanční služby, pro leasingového vlastníka jsou tržby z leasingu příjmem z běžné činnosti, a proto účtuje o příjmech prostřednictvím účtů 602 – Tržby z prodeje služeb a o pohledávkách za uživateli pomocí účtu 311 – Odběratelé.

Přijaté částky pak jsou v souladu s postupy účtování časově rozlišovány, a to prostřednictvím účtů časového rozlišení 384 – Výnosy příštích období a 385 – Příjmy příštích období.

2. Odpisování předmětu leasingu

Standardní odpisování

Pokud je předmět leasingu majetkem daňově odpisovaným, může vlastník uplatňovat daňové odpisy podle standardních pravidel (tj. rovnoměrně podle § 31 ZDP nebo zrychleně podle § 32 ZDP), naposledy pak za zdaňovací období, ve kterém dojde k převodu předmětu leasingu na uživatele.

Mimořádné odpisy

Podmínkou ke zkrácení doby finančního leasingu u nového majetku zařazeného v 1. nebo 2. odpisové skupině bylo, aby leasingový vlastník uplatňoval mimořádné odpisy podle § 30a ZDP. Takový leasingový vztah však musel být uzavřen (a předmět leasingu předán) v období od 20. 7. 2009 do 30. 6. 2010, takže předpokládáme, že takové leasingové smlouvy již budou v současnosti dávno ukončené.

Odpisy zařízení k výrobě elektřiny ze slunečního záření

V případě zařízení k výrobě elektřiny ze slunečního záření (zařazeného v CZ-CPA 27.11, 27.12 nebo 26.11.22) musí vlastník odpisovat způsobem uvedeným v § 30b ZDP (platí od roku 2011) a jinou volbu nemá.

Speciální způsob odpisování

U leasingových smluv uzavřených do 31. 12. 2007 existovala při daňovém odpisování speciální možnost daná § 30 odst. 4 ZDP ve znění do 31. 12. 2007. Postup spočíval v tom, že se hmotný movitý majetek odpisoval rovnoměrně až do 90 % vstupní ceny po dobu trvání leasingu za předpokladu, že doba leasingu trvala alespoň 40 % obecné doby odpisování pro jednotlivé skupiny majetku stanovené v § 30 odst. 1 ZDP, nejméně však 3 roky.

Při prodloužení doby leasingu nad 40 % doby odpisování bylo možno odepsat za každé jedno procento doby odpisování další jedno procento vstupní ceny nad 90 % až do 100 % vstupní ceny. Jednalo se o alternativu k rovnoměrným a zrychleným odpisům.

Bylo-li takto započato s odpisováním do 31. 12. 2007, je vlastníkovi umožněno přechodnými ustanoveními zákona č. 261/2007 Sb. pokračovat daným způsobem až do ukončení finančního leasingu odkupem předmětu. Aktuálně však již nepředpokládáme ani to, že by nějaký takový leasing „dobíhal”.

3. Postoupení leasingu

Zatímco při postoupení (přenechání) leasingu mezi uživateli je situace komplikovaná, ať už nutností vyžádat si souhlas vlastníka, nebo v důsledku daňového režimu odstupného, které se nekryje s výší předplacených úplat, u vlastníků je situace jednodušší.

Jde totiž o případ, který můžeme ztotožnit s běžným prodejem majetku. Uživatel v tomto případě stojí „zcela mimo” a k uskutečnění transakce není potřebný ani jeho souhlas. Přirozeně nový vlastník jakožto právní nástupce ve smluvním vztahu s uživatelem je podmínkami smlouvy vázán, tudíž nemůže, neumožní-li

Nahrávám...
Nahrávám...