dnes je 4.6.2023

Input:

Dary a daň z příjmů

22.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dary a daň z příjmů

Jan Ambrož

Mnoho poplatníků, ať už daně z příjmů fyzických nebo právnických osob řeší, jak má postupovat u přijatých darů (bezúplatných plnění), ale také, jestli jimi poskytnuté dary je možné využít pro snížení své daňové povinnosti. Na tyto otázky nabízíme odpovědi v následujícím textu.

Právní úprava

Právní úprava

Zákon o daních z příjmů se věnuje problematice darů v mnoha ustanoveních, například:

Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob se v § 4a ZDP řeší obecná pravidla osvobození bezúplatných příjmů, § 6 odst. 9 související osvobození u příjmů ze závislé činnosti, § 10 odst. 3 podmínky osvobození u ostatních příjmů a § 15 odst. 1 a 2 dary jako nezdanitelné části základu daně.

Dále se bezúplatných příjmů mimo jiných týkají: § 19b pro veřejně prospěšné poplatníky, § 20 odst. 8odčitatelná položka, § 21c pro vzájemné dary, § 21e obsahuje definici manželů a co je společně hospodařící domácnost, § 23 odst. 3 úpravy základu daně, vazba na daňové náklady v § 23 odst. 5 a § 24 odst. 3, resp. obecně v §§ 24a 25, odpisování § 27 písm. j) a § 29. Pro fyzické osoby je povinnost podat daňové přiznání u darů do zahraničí uvedena v § 38g.

Pozor!
Oznamování osvobozených příjmů ukládá poplatníkům § 38v.

Novely

Na několika místech v textu upozorňujeme na novely zákona o daních z příjmů, které nemění zásadní přístup k darům, zpravidla se jedná o zpřesnění původních textů.

Pokyn D-22

K dispozici je také publikovaný názor vedení finanční správy, Pokyn D-22, na který se též odkazujeme.

Výklad

Téma článku jsme rozdělili na tři kapitoly:

 • první vysvětlujeme pozici příjemce daru, jestli se zdaní či nikoliv, jaké jsou podmínky pro osvobození u poplatníka daně z příjmů fyzických osob a právnických osob.

 • Druhá je věnována posouzení darů, které poplatník daně z příjmů FO nebo PO poskytuje.

 • Závěrečná třetí kapitola obsahuje několik návazností: otázku daňových nákladů a odpisování, úpravy základu daně, související účetní souvztažnosti a přístup daně z přidané hodnoty.

Rok 2014

Připomínáme, že již dříve byl zrušen zákon o dani darovací a odpověď na v úvodu položené otázky řešíme od roku 2014 podle zákona o daních z příjmů.

Vzájemné dary

Podle zákona o daních z příjmů, § 21c odst. 3, dochází-li k situaci, kdy dárce bude navzájem obdarován, řešíme je pro účely daně z příjmů jako koupi nebo směnu.

1. POPLATNÍK JE PŘÍJEMCEM DARU

Rozebereme si situace, kdy dar (bezúplatný příjem) obdrží fyzická osoba (1.1) anebo právnická osoba (1.2). Zvlášť upozorňujeme na povinnost oznamování osvobozených příjmů (1.3).

1.1 Fyzická osoba

Postupně se seznámíme s obecnými zásadami pro osvobození (1.1.1) a následují specifická pravidla pro zaměstnance (1.1.2) a osoby samostatně činné (1.1.3), tzv. ostatní příjmy (1.1.4).

1.1.1 Obecná pravidla osvobození darů

Tomuto tématu – osvobození od daně z příjmů – je věnován samostatný rozsáhlý článek, jehož nedílnou součástí jsou přijaté dary.

Dílčí daňový základ

V úvodu je třeba zmínit obecnou zásadu, uvedenou též v Pokynu D-22 v poznámce k § 10 odst. 1 ZDP, jak zařazujeme dary, do kterých dílčích daňových základů. Jde-li o dar přijatý v souvislosti se zaměstnáním, patří do § 6, se samostatnou výdělečnou činností do § 7 ZDP – viz další text.

Rada
U fyzických osob je často uplatňován pro osvobození od daně sociální aspekt, proto je rozsah nepoměrně širší než u právnických osob.

Přehled

Z ustanovení § 4a jsme vybrali několik typů osvobozených bezúplatných příjmů:

 • týká se mimo jiné poměrně nového institutu tzv. svěřenského fondu – resp. obmyšleného a souvisejícího majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo o který se zvýšil majetek svěřenského fondu, avšak jedině stalo-li se to pořízením pro případ smrti,

 • z nabytí vlastnického práva k movité věci, pokud je zaručena vzájemnost,

 • při nabytí vlastnického práva k pozemku nebo ze zřízení věcného břemene, jestliže k těmto příjmům došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách,

 • ze vzniku služebnosti bytu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev,

 • který tento příjem prokazatelně poplatník použije na vzdělávání nebo léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky,

 • na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky,

 • na provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence podle zákona upravujícího zoologické zahrady.

Novela 2017

K darům na vzdělávání a léčení aj. bylo aktualizováno, že jde o případy, kdy tyto příjmy nepatří do závislé činnosti a pravidla pro dodanění při porušení osvobození.

Pozor!
Přijaté dary na vzdělávání a sociální účely – podle § 4a písm. j) ZDP, musí poplatník využít do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí.

Příklad
Pan Slabý obdržel dar na pořízení pomůcky pro zdravotně postižené v roce 2017. Jestliže by jej z jakýchkoliv důvodů nevyužil za tímto účelem do 31. 12. 2018, musí ho zdanit za kalendářní rok 2018.

Rada
Na roveň oficiálním zoologickým zahradám jsou postaveny v písm. i) zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata, je-li bezúplatný příjem použit na financování jejich provozu.

Příklad
Pan Novotný nezískal licenci pro zřízení ZOO, přesto přijaté dary jsou osvobozeny od daně, neboť v zařízení pečuje o na silnicích a jinde zraněných zvířatech.

Reklamní předměty

Samostatně komentujeme z pozice příjemce poplatníka fyzických osob dary, které jsou reklamním předmětem.

Pozor!
Pro jejich osvobození platí zbytečně přísné omezení:

 • v § 4a písm. g) jsou stanoveny podmínky, že je tento předmět opatřen „…jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož cena nepřesáhne částku 500 Kč”.

Rada
Žádný obdarovaný většinou nezjišťuje cenu reklamních předmětů a jejich zdaněním se nezabývá. Navíc je často sporné určení, že se jedná o dary „…přijaté v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti…”.

Navíc se dají zřejmě též zařadit do kategorie příležitostných příjmů, u nichž je stanoven pro osvobození od daně v § 10 odst. 3 písm. c) limit 15 000 Kč (viz 1.1.3).

1.1.2 Zaměstnanci

Příjmy ze závislé činnosti, včetně problematiky vyjmutí z předmětu daně a podmínek pro případné osvobození od daně, je popsáno v několika článcích.

Proto si jen pro úplnost doplníme, že se jedná o aplikaci § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů.

Novela 2017

V § 6 odst. 3 ZDP bylo doplněno, i když se tak již postupovalo, že příjmem zaměstnance jsou vybrané osvobozené příjmy poskytnuté zaměstnavatelem rodinným příslušníkům zaměstnance.

Pokyn D-22

V předchozích obdobích byl zdrojem pro takové řešení text Pokynu D-22, a to k § 6 odst. 9 písm. d) a e) ZDP.

Rada
Další příklady bezúplatných plnění pro zaměstnance jsou uvedeny v článku Benefity.

1.1.3 Podnikatelé

Nadpis není zcela přesný, ale běžně se používá u poplatníků daně z příjmů fyzických osob s příjmy v dílčím daňovém základu § 7 ZDP, tj. ze samostatné činnosti.

Pozor!
Pro tyto poplatníky je nutné zdůraznit, že dary jednoznačně související s jejich činností jsou předmětem daně a nelze k nim uplatnit osvobození od daně.

Příklad
Příklad (1)

Pan Šikovný provozuje oblíbené bistro, a tak mu zákazníci za velmi dobré služby „poskytují” spropitné, které můžeme teoreticky považovat:

 • za dar, který je součástí jeho příjmů z podnikání, nebo

 • neidentifikovatelný dar (na za protislužbu) patřící do § 10.

EET

S dalším problémem, jestli se jedná o odměnu za poskytnutou službu nebo dar, se potýká také elektronická evidence tržeb.

Příklad
Příklad (2)

Jestliže pan Šikovný obdrží dar od svého známého na podporu svého podnikání, jedná se naopak jednoznačně o zdaňovaný příjem.

1.1.4 Ostatní bezúplatné příjmy

Pro ostatní bezúplatné příjmy (s odkazem nikoliv na § 4a, ale § 4 ZDP), resp. jejich osvobození, máme k dispozici § 10 odst. 3 písm. c) zákona o daních z příjmů, který vlastně do určité míry nahrazuje zrušený zákon o dani darovací, jak potvrzuje další text.

Kritérium rodina

Můžeme hovořit o absolutním osvobození bezúplatných příjmů, jde-li o dary mezi příbuznými vyjmenovanými přímo v zákoně o daních z příjmů. Jedná se o sourozence, strýce a tetu, synovce nebo neteře, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela a manžela rodičů.

Novela 2017

Úpravy v zákoně o daních z příjmů pro dary, jak jsme naznačili v úvodu, nejsou příliš zásadní. Což potvrzuje například záměna: nově „dítě manžela” místo původního „dítěte manžela”.

Další osoby

Také dary, které poskytla osoba, se kterou příjemce žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před přijetím daru ve společně hospodařící domácnosti, jsou osvobozeny od daně.

Pozor!
Výše uvedené společné soužití podle ZDP znamená, že se příjemce podílel na péči o domácnost nebo byl na tuto péči odkázán.

Příklad
Pan Nový poskytl dar své družce, který při splnění výše uvedených podmínek je osvobozen od daně.

Pokyn D-22

Podle § 21e odst. 4 zákona o daních z příjmů, se rozumí společně hospodařící domácností takové společenství, v němž fyzické osoby trvale žijí a společně uhrazují náklady. Poplatník musí být, zejména u osvobození „dalších osob” obezřetný. Je jeho povinnosti podmínky prokázat – podle Pokynu D-22 mohou být důkazní prostředky různé: například potvrzení obecního nebo obvodního úřadu, dodavatelů energií nebo provozovatele poštovních služeb na jedné straně, ale též hodnověrné svědectví sousedů.

Rada
Doplňme si, že popis osob příbuzných v linii přímé a vedlejší, v návaznosti na nový občanský zákoník, uvádí též Pokyn D-22 v poznámce k § 10 odst. 3.

Další osvobození

Podle třetího až čtvrtého bodu § 10 odst. 2 ZDP se osvobození bezúplatných příjmů týká též obmyšleného z jeho majetku a poplatníka z jeho majetku, který vložil do rodinné fundace, je-li vložen osobou výše uvedenou (problematika rodinné fundace byla doplněna novelou z roku 2017).

Příležitostné bezúplatné příjmy

Tuto variantu osvobození jsme již zmínili v části 1.1, je zde stanoven limit 15 000 Kč.

Příklad
Pan Novotný obdržel od svých známých dar ke svým sedmdesátinám v hodnotě 10 000 Kč, který je samozřejmě osvobozen od daně.

Pozor!
Kdyby byl dar ve výši 20 000 Kč, musí pan Novotný podat daňové přiznání a zařadit tuto částku do § 10Ostatních příjmů. Využije slevu na dani pro poplatníka a tak žádnou daň nehradí.

1.2 Právnická osoba

U darů je velký rozdíl ve srovnání s poplatníky daně z příjmů fyzických osob, je-li právnická osoba obdarovaným subjektem.

Předmět daně vs. osvobození od daně

Nahlédneme-li do § 18 ZDP, zjistíme, že dary jsou předmětem daně z příjmů PO. Osvobození je možné podle § 19 zákona o daních z příjmů pouze u výnosů kostelních sbírek.

Tituly pro osvobození

Podle § 19b lze osvobodit bezúplatné příjmy obdobné jako u fyzických osob, jde-li například o:

 • příjem, pokud k němu došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách,

 • majetkový prospěch od téže osoby ve zdaňovacím období s limitem 100 000 Kč u vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose,

 • obmyšleného z majetku (viz FO a svěřenský fond),

 • příjem plynoucí do veřejné sbírky na humanitární nebo charitativní účely a přijatý z veřejné sbírky.

Veřejně prospěšný poplatník

Zcela jinou kategorii představují subjekty definované v 17a ZDP, u nichž je osvobození od daně (a také předmět daně) specifický – viz článek Spolky a daň z příjmů.

Novela 2017

Bylo zpřesněno, že poplatník se některých osvobozených příjmů může tohoto osvobození vzdát.

1.3 Hlášení osvobozených příjmů

Příjemce daru – pouze poplatník daně z příjmů fyzických – nemusí, z důvodu přijetí příjmů osvobozeného od daně, podávat daňové přiznání.

Pozor!
Přesto takový poplatník, obdrží-li příjem vyšší než 5 000 000 Kč, i když je osvobozen od daně, oznamuje tuto skutečnost podle § 38v ZDP správci daně, jak je popsáno v článku Osvobození od daně.

Oznámení se podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání a nesplnění této povinnosti je sankcionováno vysokými pokutami podle § 38w ZDP.

Rada
Možnost nepodání hlášení se týká pouze případů, kdy může příslušné informace získat správce daně z rejstříků nebo evidencí, do kterých má přístup.

2. POPLATNÍK JE POSKYTOVATELEM DARU

Dar může poskytnout jak fyzická osoba (2.1), tak právnická osoba (2.2) a v obou případech zkoumáme, za jakých podmínek je možné snížit jejich daňovou povinnost.

2.1 Dárcem je fyzická osoba

Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob se nabízí optimalizace daňové povinnosti využitím nezdanitelné části základu daně. Vysvětlíme si dary: co je správným titulem a kdo může být obdarovaný (2.1.1), finanční limity (2.1.2) a zahraniční aspekty (2.1.3), způsob uplatnění darů – příklady (také u manželů) a daňové přiznání (2.1.4).

2.1.1 Cíl a příjemce

Aby mohl být dar využit na snížení daňové povinnosti, je nutné splnit několik podmínek: účel a příjemce daru, finanční hodnotu.

Pozor!
Jak poskytnutý dar poplatník daně z příjmů FO využije, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky, vysvětlujeme v části 2.1.4.

Smysl darů

Podle § 15 odst. 1 ZDP lze od základu daně odečíst dary (podle ZDP „bezúplatná plnění”), která budou příjemcem právnickou osobou využita na pořádání veřejných sbírek, vědu a vzdělání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii a požární ochranu, podporu a ochranu mládeže, ochranu zvířat a jejich zdraví.

Dalšími typickými případy je použití darů na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, politickým stranám a hnutím na jejich činnost.

Příjemce daru

Obdarovaným by měla být obec, kraj, organizační složka státu, právnické osoby sídlem na území České republiky.

Příjemce FO

Fyzické osoby jako příjemci daru, které se věnují vybraným aktivitám, nejsou diskriminovány. Uznány jsou dary pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR, jestliže:

 • poskytují zdravotní služby,

 • provozují školy a školská zařízení,

 • pečují o toulavá nebo opuštěná zvířata, jedince ohrožených druhů živočichů, jde-li o financování těchto zařízení.

Rada
Dar, který snižuje základ daně, je též takový, když je příjemcem fyzická osoba s bydlištěm na území ČR, která je poživatelem invalidního důchodu nebo byla jím ke dni uznání starobního důchodu – nebo jde o nezletilé děti závislé na péči jiné osoby. Podmínkou je, že dary jsou určené na pořízení zdravotnické prostředky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo zvláštní pomůcky, případně majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Příklad
Pan Štědrý poskytl finanční prostředky neslyšícímu panu Neveselému, a to na nový počítač, který obdarovanému umožní další dálkové studium. Dar je uznán podle níže uvedených limitů.

Bezpříspěvkový odběr krve

Trochu jiná kritéria platí pro bezpříspěvkový odběr krve. Podle ZDP se ocení na částku 3 000 Kč, pokud nebyla dárci poskytnuta úhrada finančních výdajů s výjimkou souvisejících prokázaných cestovních nákladů. Obdobně se postupuje u darování složek krve.

Rada
Hodnota odběru orgánů žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč.

Pokyn D-22

Informace pro dárce krve a jejich složek obsahuje Pokyn D-22 v textu k § 15 odst. 1

Nahrávám...
Nahrávám...